آیا عرصة گفتوگوی شیعیان، کارزار کربلاست؟!
سیدمرتضی توکلی
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۱۳
آیا عرصة گفتوگوی شیعیان، کارزار کربلاست؟!
۱. سؤال، طبیعی و مقدس است. سؤال، ما را به کنه حقیقت میبرد و نشانة عقل است. عقل در پذیرش دین و انجام مناسک آن، کلید واقعی است. آیا در این گزارهها تردیدی وجود دارد؟

۲. دربارة مناسک سؤال پرسیدن خلاف شرع نیست؛ مثلاً کسی بگوید چرا نخلگردانی میکنیم؟، چرا سینه میزنیم؟، چرا قمه میزنیم؟، چرا روضه میگیریم؟ و چرا دور ضریح نصب نشده بر قبور ائمه علیهمالسلام میچرخیم؟ بگوید بیاییم دربارة اینها حرف بزنیم و نظر عالمان را بپرسیم. اینها چیزهای غیرقابل گفتوگویی نیستند. اتفاقاً منتقدِ محکمِ بسیاری از شیوهها در مسایل آیینی، مراجع و رهبر انقلاب بودهاند و تذکرات پیاپی دادهاند. این یعنی جای طرح «سؤال» وجود دارد و سؤال کردن باعث مُهر بیدینی نیست. دین، ظرفیت سؤال و جواب دارد و گردن سائل را نمیزند.

۳. متأسفانه افراط و تفریط در دین و مسائل مربوط به آن بسیار شایعتر از رفتار معتدل بوده و هست. برای همین، کسانی که در لبة تیغ اعتدال آن توانستهاند قدم از قدم بردارند؛ حتی اگر دور از نسل ما بودهاند، همیشه برای دینداران خواستنی‌اند.

۴. در سالی که گذشت چند «دیندار» و «شیعه» در داخل خیمة امام حسین علیهالسلام سؤالاتی مطرح کردند. ناگهان متوجه موجی شدیم که خود را ـ نعوذبالله ـ ابالفضلان دور خیمة امام علیهالسلام توهم کردند و جای صحبت بر اساس وفق دربارة اختلاف نظرشان، شمشیر بر مدار نفرت کشیدند و انگار دارند با حرمله تسویه میکنند! انگار دین، بیعالم و بیمجتهد مانده و الان عرصة بهرهگیری از تخصصِ قطعاً نداشتة آنهاست. ضربه زدند و دریدند و مدام هم با اسم و بدون اسم به کسانی تاختند که زیر پرچم دین سؤالاتی مطرح کرده بودند و احیاناً نقدی داشتند. آیا این رویة نبی و امامان علیهمالسلام دین بوده است؟

۵. به شبکه‌های اجتماعی سر بزنید؛ به ویژه روزهای خاص مذهبی، پر از سؤالات و شبهات میشود؛ حق و ناحق. آینة جامعة نسل فردای ما را با دقت ببینید.

اگر و اگر و اگر دین و نه اسم زید و عمر بیانیهدهندۀ مهم است با برادری و آرامش دربارة مسایل جامعة دینی حرف بزنیم. خط نکشیم و این طرف خط خودمان را با امام زمان (عج) فرض کنیم و آن طرف را با شمر و خولی. کسی که دایرة واقعی دینداران و متشرعین را در موهومات خود تنگ و ترش ببیند یا طرح هر سؤالی را زیر خیمة حسینی شرط لازم و کافی یزیدی شدن بداند فقط انسانی وهم زده است؛ نه کلمهای بیشتر و نه کمتر.
Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 1218